Политика за обработване на лични данни

1. Информация за администратора на лични данни:
“Рила Академия” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205355854, със седалище и адрес на управление: бул. Черни Връх 47, 1407 София, Тел: 0879588653; e-mail: info@rila-academy.com.

2. Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни​
2.1 Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;

 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

 • При предвидено задължение по закон;

 

2.2 В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

 

2.3 Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

2.4 Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;

 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

 • изготвяне на предложение за сключване на договор;

 • изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

 • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;

 • анализ на клиентската история;

 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

2.5 Данни, които обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

 • данни за идентификация - трите имена,постоянен адрес;

 • данни за направените поръчки;

 • кореспонденция във връзка с цялостното обслужване - електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;

 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

Друга информация като :

 • IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

 • Демографски данни

 • Информация от действията Ви на сайта

2.6 Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

2.7 Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имена, телефон, имейл.

2.8 Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като  риптиране, псевдонимизация и др. 

2.9 Лични данни, които сме получили от трети лица

Не получаваме данни от трети лица.

3. Оттегляне на съгласие
3.1 Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

3.2 За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

4. Предоставяме лични данни на трети лица
4.1 Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

 

4.2 Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

пощенски оператори и куриерски фирми;

лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

​​

5. Данни за администратора
5.1 "Рила Академия" ЕООД с ЕИК 205355854 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Черни Връх" No.47 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Можете да се свържете с нас на адреса на управление: 

гр. София 1407, бул. "Черни Връх" No.47

телефон: 087 958 8653

Длъжностно лице по защита на данните в "Рила Академия" ЕООД е Борислав Борисов, адрес: гр. София 1407, бул. "Черни Връх" No.47, имейл: info@rila-academy.com. 

 

6. Сигурност
6.1 Платформата съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност. поема ангажимент да защитава всяка информация за личните данни на потребителите, която те предоставят онлайн посредством възможността за лична кореспонденция. 

 

6.2 От потребителите не се изисква “чувствителна” информация. Събирането на посочената информация се използва за осъществяване на контакт със заинтересуваните потребители. Също така за събиране на статистическа информация за посещаемостта на платформата и за интересите на нейните потребители. Всеки потребител може да поиска данните му да бъдат изтрити или променени като заяви това официално по имейл на някой от посочените контакти.

 

6.3 Запазено е правото на сдружението да предоставя тези данни до партньорски

организации в други държави с цел статистическа информация.

 

6.4 Връзки към други уебсайтове. Този уебсайт може да съдържа връзки към чужди сайтове. Рила Академия ЕООД не носи отговорност за практиките за защита на личните данни, нито за съдържанието на уебсайтове извън платформите на Рила Академия. Силно Ви препоръчваме да изчитате внимателно декларациите за защита на личните данни на такива сайтове.

7. Бисквитки
7.1 Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

 

8. Систем и сървъри, които ползваме

8.1 Wix.com

Сайта на Рила Академия е създаден в платформата Wix.com, чийто сървъри са извън Европейски Съюз и се намират в САЩ, като Вашите данни се съхраняват там.

8.2 GMail.com

Рила Академия използва Gmail.com за електронна поща info@rila-academy.com.

8.3 POWr.io

Рила Академия използва услугите на POWr.io (https://www.powr.io/?platform=wix), чийто сървъри са извън Европейски Съюз и се намират в САЩ. Регистрираните студенти ще получат потвърждаваш имейл от поръчката, от сървърите на POWr.io.

8.4 PayPal.com

Като провайдър за плащане Рила Академия ползва услугите на PayPal.com.

9. Опции за споделяне в социалните мрежи
9.1 Възможно е нашите услуги да предоставят опции и инструменти за споделяне на информация в социалните мрежи, като например Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Така например: „Facebook Like“ бутона, който Ви позволява да споделите информация от нашите услуги в мрежата „Facebook“. Използването на подобни опции и техните начини на обработване на информацията зависят от конкретната социална мрежа.

 

10. Период на съхранение
10.1 Данните, събрани на това основание изтриваме 2 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.  

10.2 Запазваме лични данни само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигурят услугите, които сте поискали и след това за найразлични легитимни правни или бизнес цели. Ако имате въпроси относно сигурността или запазването на личните ви данни, можете да се свържете с нас на адрес info@rila-academy.com.

 

10.3 Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

11. Обработка на анонимизирани данни 
11.1 Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

12. Права на Потребителите
12.1 Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

12.2 Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

12.3 Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 • Достъп до собствените си лични данни;

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

12.4 Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

12.5 Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 

12.6 Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

13. Поддържане на регистър
13.1 Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:

 • Името и координатите за връзка на администратора

 • Целите на обработването;

 • Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

 • Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,

 • Включително получателите в трети държави или международни организации;

 • Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

 • Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност