Общи условия на Рила Академия

1. Плащане
1.1 Записването за курсовете за може да се осъществи чрез попълване на онлайн формата за участие, по имейл или на
посочения телефон за контакт.
1.2 Участието в курсовете се гарантира след потвърждаване на наредено плащане от "Рила Академия" ЕООД.
1.3. При невъзможност за извършване на дадена услуга "Рила Академия" ЕООД си запазва правото да откаже курса.
1.4 Курсистът може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта
възможности. На сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • наложен платеж

 • банков превод

 • с кредитна или дебитна карта

 • чрез палтежната система на PayPal

1.5 Ако курсистът избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, курсистът може да бъдете
обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

1.6 "Рила Академия" ЕООД не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни
услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на "Рила
Академия" ЕООД.


1.7 Опция “Доброволец”
Когато курсистът избере да посещава курс с опция “Доброволец” и бъде одобрен от "Рила Академия" ЕООД за съответния курс,
то той се задължава в рамките на 60 дни след приключването на курса да извършва доброволническа дейност за "Рила
Академия" ЕООД в рамките на 4 работни дни или 32 работни часа. Курсистът се задължава да представи отчет от извършена
дейност, която трябва да бъде одобрена от "Рила Академия" ЕООД.

 

2. Контакт
2.1 Контакт със "Рила Академия" ЕООД може да се осъществи по следния начин:

 • писмено, изпращайки писмо на адреса за упражняване на дейността.

 • попълвайки съответния формуляр за контакт на сайта на академията.

 • чрез електронната поща, изпращайки съобщение на имейл адреса на "Рила Академия" ЕООД: info@rila-academy.com или пo телефон +359 87 958 8653;

3. Отказ от договора и замяна
3.1 Курсистът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка най-късно
до 14 дни преди началото на курса.


3.2 За да упражни правото си по настоящата клауза, курсистът трябва да уведоми недвусмислено "Рила Академия" ЕООД за
отказа си от договора, като използва посочения имейл или формата за оттегляне, която може да се намери на страницата на
"Рила академия" ЕООД.


3.3 За упражняване правото на отказ "Рила Академия" ЕООД предоставя на курсиста възможност за избор да попълни и да
изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В
тези случаи "Рила Академия" ЕООД изпраща на курсиста потвърждение за получаване на отказа му.


3.4 Когато във връзка с изпълнението по договора "Рила Академия" ЕООД е направил разноски и курсистът се откаже от
договора, "Рила Академия" ЕООД има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното
плащане.


3.5 Курсистът няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са за предоставяне на услуги, при които
услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на курсиста и
потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от "Рила
Академия" ЕООД.


3.6 Курсовете се организират при записани минимален брой учащи и ще бъдат отменени при липса на минилален брой
курсисти. Запазваме си правото да изменяме или отменяме курсове, да променяме местоположението на провеждане на курса
и да заместваме преподаватели. Ние се стремим да дадем предизвестие поне 3 дни, ако трябва да бъде отменен курс. Ако
анулираме курс, имате възможност да се прехвърлите в друг курс, ако има такъв или да получите пълно възстановяване на сумата по настоящия договор, която ще върнем в най-кратки срокове. Рила Академия не носи отговорност за загуби,
възникващи в резултат на промяна или отмяна на курсове, различни от цената на курса

3.7 При отказ за участие в курса до 2 седмици преди началната дата на курса имате право на пълно възстановяване, намалено
с административна такса от 40 лева. Ако анулирате мястото си в рамките на по-малко от 2 седмици до началото на курса, няма
да имате право на възстановяване.


3.8 Няма да бъде осигурено възстановяване на средства за не посещение на курс, без да се уведоми "Рила Академия" ЕООД за
настъпилата извънредна ситуация, възпрепятстваща възможността Ви за присъствие на курса.


3.9 "Рила Академия" ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в
случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в
Република България и общоприетите нравствени норми.


3.10 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на "Рила Академия" ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.


3.11 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично
предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.


4. Курсове
4.1 При остоятелства, възпрепятстващи преподавателя да проведе курса като болест, други професионални ангажименти или
непредвидени обстоятелства, датата на курса може да бъде променена. Ако някой от студентите не е в състояние да присъства
на новата дата на курса, ще му бъде осигурено пълно възстановяване.


4.2 Промени в съдържанието на курса могат да настъпят без предизвестие, преди всичко това е в полза на студента.


5. Сертификати
5.1 Ние предоставяме сертификат за завършен курс в края на всеки курс. Трябва да присъствате на всички заниятия и да
завършите проекта си, ако е приложимо.


5.2 Ако сте загубили сертификата си или се нуждаете от друго копие на вашия сертификат, можем да ви издадем дубликат на
сертификат за 20 лева. "Рила Академия" ЕООД не носи отговорност при погрешно подадени имена на курсиста.


6. Достъп
6.1 Сдружението си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от
време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за
курсиста.


7. Условия за промени
7.1 Сдружението запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за
необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Платформата.


8. Авторски права
8.1 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, като писмени текстове, аудио и видео
съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, програмен код и други подобни разположени на
уебсайта на "Рила Академия" ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и
сродните права, принадлежат на "Рила Академия" ЕООД .Поради тази причина, курсистът може да използва предоставените му
материали единствено за целите на обучението си в "Рила Академия" ЕООД, като той е длъжен да преустанови използването
им след прекратяването на договора между страните. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална
собственост, Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява,
превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без
предварителното писмено съгласие на “Рила Академия” ЕООД.


8.2 При копиране или възпроизвеждане на информация извън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата
на интелектуална собственост върху ресурсите на Рила Академия, "Рила Академия" ЕООД има правото да претендира
обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.


8.3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, курсиста не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува,
разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "Рила Академия" ЕООД.


8.4. "Рила Академия" ЕООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. "Рила Академия" ЕООД има
право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.


8.5 По време на обучението в Рила Академия, куристът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове,
аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, програмен код и други подобни. Тези
материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито
носител е “Рила Академия” ЕООД. Поради тази причина, курсистът може да използва предоставените му материали единствено
за целите на обучението си в "Рила Академия" ЕООД, като той е длъжен да преустанови използването им след прекратяването
на договора между страните. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът
няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва,
публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено
съгласие на “Рила Академия” ЕООД.


9. Обратна връзка
9.1 "Рила Академия" ЕООД гарантира, че изпращането на съобщения до курсиста става само след изрична заявка от страна на
курсиста през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за
контакт, курсистът се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Платформата и друга актуална
информация около проекта.

9.2 Курсистът има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията на е-бюлетина на Платформата чрез
имейл за отказ до "Рила Академия" ЕООД.


9.3 Сдружението си запазва правото да влиза във връзка с курсиста за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на
предоставяната информация.

 • Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретнонякои от дигиталните/онлайн канали на Сдружението във връзка с Платформата, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

 • Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Платформата и нивото на проекта.


10. Допълнителни условия
10.1 Със сключването на договора за обучение, курсистът:

 • се задължава да не уронва престижа и авторитета на „Рила Академия“ ЕООД с поведението и думите си;

 • декларира, че е навършил 18 години или ако не е, има одобрението на родителите си и може да сподели изисканата от него информация при сключване на договора за обучение;

 • се задължава да предостави писмено съгласие от родителите си, ако няма навършени 18 години;

 • се съгласява да не проповядва или подбужда към политическа, религиозна, расова, етническа или национална вражда иомраза;

 • се задължава да бъде прилежен, да участва редовно на учебните занимания, да работи старателно с цел да се възползвамаксимално от учебните занятия и да съдейства за гладкото протичане на учебния процес;

 • се задължава да спазва вътрешните правила при обучение в "Рила Академия" ЕООД, които права се намират в договора,подписан от курсиста. При установяване на някое от горе- или долупосочените нарушения и/или демонстративно и обидно поведение преди, по време и след лекциите, от страна на курсист, екипът на "Рила Академия" ЕООД има право едностранно и незабавно да отстрани курсиста от всички курсове. В този случай, договорът сключен между "Рила Академия" ЕООД и курсиста се прекратява, а курсистът няма право на никакви претенции спрямо "Рила Академия" ЕООД. При установяване на противозаконни нарушения, екипът на „Рила Академия“ ЕООД има право да сигнализира съответните органи.

10.2 Използвайки Учебната система (онлайн ресурсите за обучение и комуникация) на „Рила Академия“ ЕООД, курсистът се
съгласява:

 • да не разпространява съдържание, което е нелегално, нецензурно, нарушава авторските права на техния носител,рекламира комерсиални продукти или застрашава другите курсисти по какъвто и да е начин;

 • да спазва авторските права на всички материали на „Рила Академия“ ЕООД;

 • че профилът и резултатите му в социалните мрежи, свързани с обучението, могат да бъдат разглеждани и използвани от"Рила Академия" ЕООД с учебни цели или с цел за набиране на кадри;

 • че „Рила Академия“ ЕООД има право едностранно да променя съдържанието на курсовете, тяхната програма и изисквания;да въвежда нови курсове или премахва лекции и курсове;

 • че „Рила Академия“ ЕООД има право да ограничава достъпа до всички материали и курсове, които не са предназначени запублично ползване;

 • че "Рила Академия" ЕООД има право да разпраща на участниците информация, свързана с обучения, семинари и другинови инициативи и др.

10.3 В случай, че „Рила Академия“ ЕООД претърпи каквито и да било вреди, вследствие на действия или бездействия на
курсисти, сключили договор за обучение или вследствие на действия и/или бездействия на курсисти по време на безплатните
подготвителни нива на обучение, курсистите са длъжни да обезщетят изцяло „Рила Академия“ ЕООД. В случай, че вследствие
на действия или бездействия на курсисти, трети лица предявят претенции към „Рила Академия“ ЕООД, конкретният курсист или
курсисти, поради чието действие или бездействие са предявени претенциите, са длъжни да обезщетят и отговарят в пълен
размер пред третото лице.


10.4 В случай, че „Рила Академия“ ЕООД претърпи каквито и да било вреди, вследствие на действия или бездействия на
курсисти, сключили договор за обучение или вследствие на действия и/или бездействия на курсисти по време на безплатните
подготвителни нива на обучение, курсистите са длъжни да обезщетят изцяло "Рила Академия" ЕООД. В случай, че вследствие
на действия или бездействия на курсисти, трети лица предявят претенции към „Рила Академия“ ЕООД, конкретният курсист или
курсисти, поради чието действие или бездействие са предявени претенциите, са длъжни да обезщетят и отговарят в пълен
размер пред третото лице.


11. Цени
11.1 Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на "Рила Академия" ЕООД към момента на извършване на
поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.


11.2 Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.


11.3 "Рила Академия" ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на
сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.


11.4 "Рила Академия" ЕООД може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското
законодателство и правила, определени от Рила Академия. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото,
където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност,
предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).


12. Юредическа информация
12.1 С използването на Платформата и информацията в нея, курсистът изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи
условия, срещу което получава правото да използва безплатно Платформата за лични и нетърговски цели.


13. Спасителна клауза
13.1 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и,
това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде
заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

14. Изменение на общите условия
14.1 "Рила Академия" ЕООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-
дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от курсистът имейл адрес.


14.2 Когато не е съгласен с измененията в общите условия, курсистът има право да се откаже от договора, без да посочва
причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, курсистът следва да уведоми "Рила
Академия" ЕООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.


14.3 В случай че курсистът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се
счита, че изменението е прието от курсистът без възражения.


15. Приложимо право
15.1 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на
Република България.